افزایش کشتار جاده‌ای و مصرف سوخت نتیجه مدیریت فعلی‌ حمل‌ونقل است

افزایش کشتار جاده‌ای و مصرف سوخت نتیجه مدیریت فعلی‌ حمل‌ونقل است
مدیر‌عامل راه‌آهن با اشاره به سهم پایین ریل در جابه‌جایی کالا در مقایسه با جاده، گفت: اگر برای آینده کشور، مصرف انرژی و آمار کشتار جاده‌ای نگران هستیم، باید …

افزایش کشتار جاده‌ای و مصرف سوخت نتیجه مدیریت فعلی‌ حمل‌ونقل است

مدیر‌عامل راه‌آهن با اشاره به سهم پایین ریل در جابه‌جایی کالا در مقایسه با جاده، گفت: اگر برای آینده کشور، مصرف انرژی و آمار کشتار جاده‌ای نگران هستیم، باید …
افزایش کشتار جاده‌ای و مصرف سوخت نتیجه مدیریت فعلی‌ حمل‌ونقل است

ممکن است بپسندید...