الحوثی: همیشه در کنار مردم فلسطین و قدس خواهیم ایستاد

الحوثی: همیشه در کنار مردم فلسطین و قدس خواهیم ایستاد
رهبر جنبش انصارالله یمن طی سخنرانی خود به مناسب گرامی‌داشت روز شهید با انتقاد از نیرو‌های یمنی مزدور عربستان و امارات اظهار داشت که نیرو‌های این جنبش همچنان به دفاع از این کشور در برابر متجاوزان ادامه خواهند داد.

الحوثی: همیشه در کنار مردم فلسطین و قدس خواهیم ایستاد

رهبر جنبش انصارالله یمن طی سخنرانی خود به مناسب گرامی‌داشت روز شهید با انتقاد از نیرو‌های یمنی مزدور عربستان و امارات اظهار داشت که نیرو‌های این جنبش همچنان به دفاع از این کشور در برابر متجاوزان ادامه خواهند داد.
الحوثی: همیشه در کنار مردم فلسطین و قدس خواهیم ایستاد

ممکن است بپسندید...