بازدید رییس جمهور از منطقه زلزله زده گوَرک راور

بازدید رییس جمهور از منطقه زلزله زده گوَرک راور

بازدید رییس جمهور از منطقه زلزله زده گوَرک راور

بازدید رییس جمهور از منطقه زلزله زده گوَرک راور

ممکن است بپسندید...