برنامه‌های فرهنگی و هنری در قالب تفاهم‌نامه با استانداران ترسیم می‌شود

برنامه‌های فرهنگی و هنری در قالب تفاهم‌نامه با استانداران ترسیم می‌شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در سفرهای استانی برنامه های فرهنگی و هنری سه ساله استانها در قالب امضای تفاهم نامه با استانداران پایه گذاری و ترسیم می شود.

برنامه‌های فرهنگی و هنری در قالب تفاهم‌نامه با استانداران ترسیم می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در سفرهای استانی برنامه های فرهنگی و هنری سه ساله استانها در قالب امضای تفاهم نامه با استانداران پایه گذاری و ترسیم می شود.
برنامه‌های فرهنگی و هنری در قالب تفاهم‌نامه با استانداران ترسیم می‌شود

ممکن است بپسندید...