تلاش‌ آمریکا برای بازکردن پای ایران در شورای امنیت شکست خورده است

تلاش‌ آمریکا برای بازکردن پای ایران در شورای امنیت شکست خورده است
معاون سیاسی وزارت امورخارجه تاکید کرد: آمریکایی ها در طول یک سال گذشته تلاش کردند تا دوباره پای ایران را به شورای امنیت باز کنند و این تلاش تا کنون به شکست خورده است.

تلاش‌ آمریکا برای بازکردن پای ایران در شورای امنیت شکست خورده است

معاون سیاسی وزارت امورخارجه تاکید کرد: آمریکایی ها در طول یک سال گذشته تلاش کردند تا دوباره پای ایران را به شورای امنیت باز کنند و این تلاش تا کنون به شکست خورده است.
تلاش‌ آمریکا برای بازکردن پای ایران در شورای امنیت شکست خورده است

ممکن است بپسندید...