شکایت فرودگاه‌ها از ایرلاین‌ها روی میز سازمان هواپیمایی رفت

شکایت فرودگاه‌ها از ایرلاین‌ها روی میز سازمان هواپیمایی رفت
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از ارسال شکایت فرودگاه‌ها از ایرلاین‌های مختلف به این سازمان خبر داد و گفت:‌ موضوع فروش چارتری بلیت پروازها در روزهای بحرانی اخیر توسط سازمان هواپیمایی مورد بررسی قرار گرفت.

شکایت فرودگاه‌ها از ایرلاین‌ها روی میز سازمان هواپیمایی رفت

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از ارسال شکایت فرودگاه‌ها از ایرلاین‌های مختلف به این سازمان خبر داد و گفت:‌ موضوع فروش چارتری بلیت پروازها در روزهای بحرانی اخیر توسط سازمان هواپیمایی مورد بررسی قرار گرفت.
شکایت فرودگاه‌ها از ایرلاین‌ها روی میز سازمان هواپیمایی رفت

ممکن است بپسندید...