مغایرت‌های قانونی تفریغ بودجه ۹۵ بالغ‌ بر هزاران تخلف است/ واکنش دولت به گزارش اصلی چیست؟

مغایرت‌های قانونی تفریغ بودجه ۹۵ بالغ‌ بر هزاران تخلف است/ واکنش دولت به گزارش اصلی چیست؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: گزارش کامل تفریغ بودجه با تمامی اجزا و تبصره‌ها و همچنین تمامی درآمدها و هزینه‌ها به تفکیک هر دستگاه تهیه می‌شود که شاید مغایرت‌های قانونی در این گزارش بالغ‌بر هزاران تخلف باشد.

مغایرت‌های قانونی تفریغ بودجه ۹۵ بالغ‌ بر هزاران تخلف است/ واکنش دولت به گزارش اصلی چیست؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: گزارش کامل تفریغ بودجه با تمامی اجزا و تبصره‌ها و همچنین تمامی درآمدها و هزینه‌ها به تفکیک هر دستگاه تهیه می‌شود که شاید مغایرت‌های قانونی در این گزارش بالغ‌بر هزاران تخلف باشد.
مغایرت‌های قانونی تفریغ بودجه ۹۵ بالغ‌ بر هزاران تخلف است/ واکنش دولت به گزارش اصلی چیست؟

ممکن است بپسندید...