۳۳ درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد

۳۳ درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموعه منابع موجود تسهیلات بانکی حدود ۳۳ درصد به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد.

۳۳ درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموعه منابع موجود تسهیلات بانکی حدود ۳۳ درصد به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد.
۳۳ درصد منابع بانکی به بخش صنعت اختصاص پیدا کرد

ممکن است بپسندید...