۴ تن از اعضای کابینه دولت به یزد سفر می‌کنند

۴ تن از اعضای کابینه دولت به یزد سفر می‌کنند
چهار تن از اعضای کابینه دولت که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در رأس آن‌ها قرار دارد، فردا به یزد سفر خواهند کرد.

۴ تن از اعضای کابینه دولت به یزد سفر می‌کنند

چهار تن از اعضای کابینه دولت که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در رأس آن‌ها قرار دارد، فردا به یزد سفر خواهند کرد.
۴ تن از اعضای کابینه دولت به یزد سفر می‌کنند

ممکن است بپسندید...