آخرین مهلت تمدید سکونت در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

آخرین مهلت تمدید سکونت در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد
دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید بهشتی تا فردا مهلت دارند نسبت به تمدید سکونت در خوابگاه اقدام کنند.

آخرین مهلت تمدید سکونت در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

دانشجویان خوابگاهی دانشگاه شهید بهشتی تا فردا مهلت دارند نسبت به تمدید سکونت در خوابگاه اقدام کنند.
آخرین مهلت تمدید سکونت در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد

ممکن است بپسندید...