برف دروغ زیر تابش آفتاب انقلاب

برف دروغ زیر تابش آفتاب انقلاب
«انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی نداشته است»! این خلاصه و عصاره همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی رسانه‌ای آمریکا در سال‌های متمادی و منظور آنها از نفوذ دادن افراد آلوده و فاسد به ساختار نظام است.

برف دروغ زیر تابش آفتاب انقلاب

«انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی نداشته است»! این خلاصه و عصاره همه تلاش‌ها و برنامه‌ریزی رسانه‌ای آمریکا در سال‌های متمادی و منظور آنها از نفوذ دادن افراد آلوده و فاسد به ساختار نظام است.
برف دروغ زیر تابش آفتاب انقلاب

ممکن است بپسندید...