فروشندگان سلاح مرگبار نمی‌تواننددرباره توان دفاعی ایران قضاوت کند

فروشندگان سلاح مرگبار نمی‌تواننددرباره توان دفاعی ایران قضاوت کند
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: فروشندگان سلاح‌های مرگبار به منطقه در جایگاهی نیستند درباره توان دفاعی ایران قضاوت کنند.

فروشندگان سلاح مرگبار نمی‌تواننددرباره توان دفاعی ایران قضاوت کند

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: فروشندگان سلاح‌های مرگبار به منطقه در جایگاهی نیستند درباره توان دفاعی ایران قضاوت کنند.
فروشندگان سلاح مرگبار نمی‌تواننددرباره توان دفاعی ایران قضاوت کند

ممکن است بپسندید...