هیئت‌رئیسه مانع طرح سؤال نمایندگان از آقای رئیس‌جمهور است/ سؤال حق مجلس است

هیئت‌رئیسه مانع طرح سؤال نمایندگان از آقای رئیس‌جمهور است/ سؤال حق مجلس است
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: در حال حاضر علی رغم اینکه امضا‌ها به حد نصاب رسیده کسی که مانع طرح سوال از رئیس جمهور می‌شود هیئت رئیسه است که باید در این خصوص پاسخگو باشد.

هیئت‌رئیسه مانع طرح سؤال نمایندگان از آقای رئیس‌جمهور است/ سؤال حق مجلس است

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: در حال حاضر علی رغم اینکه امضا‌ها به حد نصاب رسیده کسی که مانع طرح سوال از رئیس جمهور می‌شود هیئت رئیسه است که باید در این خصوص پاسخگو باشد.
هیئت‌رئیسه مانع طرح سؤال نمایندگان از آقای رئیس‌جمهور است/ سؤال حق مجلس است

ممکن است بپسندید...