پیرمرد نابینا به دلیل مشکلات مالی در آستانه اخراج از بیمارستان

پیرمرد نابینا به دلیل مشکلات مالی در آستانه اخراج از بیمارستان
پیرمرد نابینایی که به دلیل شکستگی لگن در بیمارستان بستری شده است، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها، در آستانه اخراج از بیمارستان قرار دارد.

پیرمرد نابینا به دلیل مشکلات مالی در آستانه اخراج از بیمارستان

پیرمرد نابینایی که به دلیل شکستگی لگن در بیمارستان بستری شده است، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه ها، در آستانه اخراج از بیمارستان قرار دارد.
پیرمرد نابینا به دلیل مشکلات مالی در آستانه اخراج از بیمارستان

ممکن است بپسندید...