کردستان پایلوت اجرای طرح الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی شد

کردستان پایلوت اجرای طرح الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی شد
رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان از انتخاب استان کردستان به عنوان پایلوت اجرای «طرح الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی» خبر داد و گفت: این طرح در هشت استان کشور از جمله کردستان اجرا می‌شود.

کردستان پایلوت اجرای طرح الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی شد

رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان از انتخاب استان کردستان به عنوان پایلوت اجرای «طرح الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی» خبر داد و گفت: این طرح در هشت استان کشور از جمله کردستان اجرا می‌شود.
کردستان پایلوت اجرای طرح الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی شد

ممکن است بپسندید...