انفجاری شدید دمشق پایتخت سوریه را لرزاند

انفجاری شدید دمشق پایتخت سوریه را لرزاند
انفجار‌های پی در پی دمشق پایتخت سوریه را لرزاند.

انفجاری شدید دمشق پایتخت سوریه را لرزاند

انفجار‌های پی در پی دمشق پایتخت سوریه را لرزاند.
انفجاری شدید دمشق پایتخت سوریه را لرزاند

ممکن است بپسندید...