توزیع درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی واگذار شد

توزیع درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی واگذار شد
نمایندگان مجلس با حذف بندی از لایحه بودجه مقرر کردند درآمدهای حاصل از مالیات سیگار، بنزین، نفت سفید، سوخت هواپیما و نفت گاز توسط سازمان مالیاتی بین استان ها توزیع شود.

توزیع درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی واگذار شد

نمایندگان مجلس با حذف بندی از لایحه بودجه مقرر کردند درآمدهای حاصل از مالیات سیگار، بنزین، نفت سفید، سوخت هواپیما و نفت گاز توسط سازمان مالیاتی بین استان ها توزیع شود.
توزیع درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی واگذار شد

ممکن است بپسندید...