حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسی‌های پزشکی دوره‌ای است

حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسی‌های پزشکی دوره‌ای است
حسن رحیمی مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه: حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسی‌های پزشکی دوره‌ای است.

حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسی‌های پزشکی دوره‌ای است

حسن رحیمی مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه: حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسی‌های پزشکی دوره‌ای است.
حضور رئیس قوه قضاییه در بیمارستان برای انجام بررسی‌های پزشکی دوره‌ای است

ممکن است بپسندید...