دانشکده تغذیه و صنایع غذایی جنوب شرق کشور در زاهدان راه اندازی می‌شود

دانشکده تغذیه و صنایع غذایی جنوب شرق کشور در زاهدان راه اندازی می‌شود
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با پذیرش دانشجو در رشته علوم و صنایع غذایی، در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان موافقت کرد.

دانشکده تغذیه و صنایع غذایی جنوب شرق کشور در زاهدان راه اندازی می‌شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی با پذیرش دانشجو در رشته علوم و صنایع غذایی، در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان موافقت کرد.
دانشکده تغذیه و صنایع غذایی جنوب شرق کشور در زاهدان راه اندازی می‌شود

ممکن است بپسندید...