فعال سیاسی کویتی به ۵ سال حبس محکوم شد

فعال سیاسی کویتی به ۵ سال حبس محکوم شد
دادگاه کویت امروز یک فعال سیاسی را به اتهام اهانت به امارات و عربستان به پنج سال حبس محکوم کرد و به این ترتیب مجموع احکام حبس صادره علیه وی به ۳۱ سال رسید.

فعال سیاسی کویتی به ۵ سال حبس محکوم شد

دادگاه کویت امروز یک فعال سیاسی را به اتهام اهانت به امارات و عربستان به پنج سال حبس محکوم کرد و به این ترتیب مجموع احکام حبس صادره علیه وی به ۳۱ سال رسید.
فعال سیاسی کویتی به ۵ سال حبس محکوم شد

ممکن است بپسندید...