نامزدی یک اسلام‌ستیز برای تصدی مدیرکلی سازمان بین‌المللی مهاجرت در آمریکا

نامزدی یک اسلام‌ستیز برای تصدی مدیرکلی سازمان بین‌المللی مهاجرت در آمریکا
نامزد دولت آمریکا برای تصدی سمت مدیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل بار‌ها در شبکه‌های اجتماعی اظهاراتی ضداسلامی مطرح کرده است.

نامزدی یک اسلام‌ستیز برای تصدی مدیرکلی سازمان بین‌المللی مهاجرت در آمریکا

نامزد دولت آمریکا برای تصدی سمت مدیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل بار‌ها در شبکه‌های اجتماعی اظهاراتی ضداسلامی مطرح کرده است.
نامزدی یک اسلام‌ستیز برای تصدی مدیرکلی سازمان بین‌المللی مهاجرت در آمریکا

ممکن است بپسندید...