حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشغالگری است

حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشغالگری است
سخنگوی نظامی گردان های حزب الله عراق حضور نیروهای آمریکایی در این کشور را اشغالگری دانست.

حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشغالگری است

سخنگوی نظامی گردان های حزب الله عراق حضور نیروهای آمریکایی در این کشور را اشغالگری دانست.
حضور نیروهای آمریکایی در عراق اشغالگری است

ممکن است بپسندید...