روزانه ۳۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ گرفته می‌شود

روزانه ۳۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ گرفته می‌شود
معاون عملیات مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ در بازدید رئیس پلیس مسکو گفت: روزانه ۳۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ پلیس گرفته می‌شود

روزانه ۳۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ گرفته می‌شود

معاون عملیات مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ در بازدید رئیس پلیس مسکو گفت: روزانه ۳۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ پلیس گرفته می‌شود
روزانه ۳۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ گرفته می‌شود

ممکن است بپسندید...