غیبت نجفی در جلسه ویژه بررسی برف اخیر در مجلس/ رئیس کمیسیون عمران: فرماندهی واحد برای مدیریت بحران وجود ندارد

غیبت نجفی در جلسه ویژه بررسی برف اخیر در مجلس/ رئیس کمیسیون عمران: فرماندهی واحد برای مدیریت بحران وجود ندارد
رئیس کمیسیون عمران گفت: متاسفانه در گزارشات ارایه شده عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها به چشم می‌خورد!

غیبت نجفی در جلسه ویژه بررسی برف اخیر در مجلس/ رئیس کمیسیون عمران: فرماندهی واحد برای مدیریت بحران وجود ندارد

رئیس کمیسیون عمران گفت: متاسفانه در گزارشات ارایه شده عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها به چشم می‌خورد!
غیبت نجفی در جلسه ویژه بررسی برف اخیر در مجلس/ رئیس کمیسیون عمران: فرماندهی واحد برای مدیریت بحران وجود ندارد

ممکن است بپسندید...