متناسب با تهدیدات ظرفیت سازی کرده ایم

متناسب با تهدیدات ظرفیت سازی کرده ایم
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما توانستیم متناسب با تهدیدات دشمن ظرفیت سازی کنیم و تمام عرصه‌های عمل نظامی دشمن را به فضل الهی مسدود کرده ایم.

متناسب با تهدیدات ظرفیت سازی کرده ایم

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما توانستیم متناسب با تهدیدات دشمن ظرفیت سازی کنیم و تمام عرصه‌های عمل نظامی دشمن را به فضل الهی مسدود کرده ایم.
متناسب با تهدیدات ظرفیت سازی کرده ایم

ممکن است بپسندید...