«به وقت شام»؛ فیلمی که شبیه هیچ فیلمی نیست/ دوباره حاتمی‌کیا، دوباره غافلگیری

«به وقت شام»؛ فیلمی که شبیه هیچ فیلمی نیست/ دوباره حاتمی‌کیا، دوباره غافلگیری
نمی‌خواهم اغراق کنم و بگویم این متفاوت‌ترین فیلم حاتمی‌کیاست‌. اما واقعیت این است که جنس سینمای “به وقت شام” با کارهای گذشته‌ی عمو ابراهیم فرق می‌کند.

«به وقت شام»؛ فیلمی که شبیه هیچ فیلمی نیست/ دوباره حاتمی‌کیا، دوباره غافلگیری

نمی‌خواهم اغراق کنم و بگویم این متفاوت‌ترین فیلم حاتمی‌کیاست‌. اما واقعیت این است که جنس سینمای “به وقت شام” با کارهای گذشته‌ی عمو ابراهیم فرق می‌کند.
«به وقت شام»؛ فیلمی که شبیه هیچ فیلمی نیست/ دوباره حاتمی‌کیا، دوباره غافلگیری

ممکن است بپسندید...