به چه مطاعی استقلال و حیثیت خود را به آمریکا فروختید؟ / مسئولان دانشگاه نوشیروانی بابل باید در برابر این حرکت زشت بایستند

به چه مطاعی استقلال و حیثیت خود را به آمریکا فروختید؟ / مسئولان دانشگاه نوشیروانی بابل باید در برابر این حرکت زشت بایستند
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی محمودآبادگفت: خودفروختگی به غرب دیگر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ به چه مطاعی استقلال و حیثیت خود را به آمریکا فروختید؟

به چه مطاعی استقلال و حیثیت خود را به آمریکا فروختید؟ / مسئولان دانشگاه نوشیروانی بابل باید در برابر این حرکت زشت بایستند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی محمودآبادگفت: خودفروختگی به غرب دیگر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ به چه مطاعی استقلال و حیثیت خود را به آمریکا فروختید؟
به چه مطاعی استقلال و حیثیت خود را به آمریکا فروختید؟ / مسئولان دانشگاه نوشیروانی بابل باید در برابر این حرکت زشت بایستند

ممکن است بپسندید...