رشد کودکان زیر دو سال چه میزان منطبق با استانداردهای جهانی است؟

رشد کودکان زیر دو سال چه میزان منطبق با استانداردهای جهانی است؟
محققان کشورمان در پژوهشی علمی، وضعیت و منحنی رشد کودکان زیر دو سال را با استفاده از داده‌های ارائه‌شده آن‌ها در مراکز بهداشتی درمانی برای تعیین میزان تطابق با استاندارد‌های جهانی رشد مورد بررسی قرار دادند.

رشد کودکان زیر دو سال چه میزان منطبق با استانداردهای جهانی است؟

محققان کشورمان در پژوهشی علمی، وضعیت و منحنی رشد کودکان زیر دو سال را با استفاده از داده‌های ارائه‌شده آن‌ها در مراکز بهداشتی درمانی برای تعیین میزان تطابق با استاندارد‌های جهانی رشد مورد بررسی قرار دادند.
رشد کودکان زیر دو سال چه میزان منطبق با استانداردهای جهانی است؟

ممکن است بپسندید...