مذاکرات احزاب عمده آلمان برای تشکیل «دولت ائتلافی» ادامه می یابد

مذاکرات احزاب عمده آلمان برای تشکیل «دولت ائتلافی» ادامه می یابد
احزاب «اتحادیه دموکرات مسیحی» و «سوسیال دموکرات» آلمان قصد دارند به مذاکرات خود جهت حصول توافقی در زمینه اجرای اصلاحات در دو حوزه خدمات درمانی و نیروی کار ادامه دهند.

مذاکرات احزاب عمده آلمان برای تشکیل «دولت ائتلافی» ادامه می یابد

احزاب «اتحادیه دموکرات مسیحی» و «سوسیال دموکرات» آلمان قصد دارند به مذاکرات خود جهت حصول توافقی در زمینه اجرای اصلاحات در دو حوزه خدمات درمانی و نیروی کار ادامه دهند.
مذاکرات احزاب عمده آلمان برای تشکیل «دولت ائتلافی» ادامه می یابد

ممکن است بپسندید...