ترامپ دموکرات‌های کنگره را «وطن فروش» و «غیرآمریکایی» خواند!

ترامپ دموکرات‌های کنگره را «وطن فروش» و «غیرآمریکایی» خواند!
ترامپ دموکراتهایی را که با چهره ای سرد و بی تفاوت به سخنرانی سالانه او در کنگره گوش فرا داده و در پایان، از کف زدن برای او خودداری کرده بودند؛ وطن فروش و غیرآمریکایی خواند!

ترامپ دموکرات‌های کنگره را «وطن فروش» و «غیرآمریکایی» خواند!

ترامپ دموکراتهایی را که با چهره ای سرد و بی تفاوت به سخنرانی سالانه او در کنگره گوش فرا داده و در پایان، از کف زدن برای او خودداری کرده بودند؛ وطن فروش و غیرآمریکایی خواند!
ترامپ دموکرات‌های کنگره را «وطن فروش» و «غیرآمریکایی» خواند!

ممکن است بپسندید...