تسلط حشد شعبی بر تونل‌ها و پایگاه‌های «پرچم‌های سفید» در طوزخورماتو

تسلط حشد شعبی بر تونل‌ها و پایگاه‌های «پرچم‌های سفید» در طوزخورماتو
نیروهای حشد شعبی عراق بر چندین تونل و مواضع متعلق به گروه تروریستی تازه‌ تاسیس «پرچم‌های سفید» مسلط شدند.

تسلط حشد شعبی بر تونل‌ها و پایگاه‌های «پرچم‌های سفید» در طوزخورماتو

نیروهای حشد شعبی عراق بر چندین تونل و مواضع متعلق به گروه تروریستی تازه‌ تاسیس «پرچم‌های سفید» مسلط شدند.
تسلط حشد شعبی بر تونل‌ها و پایگاه‌های «پرچم‌های سفید» در طوزخورماتو

ممکن است بپسندید...