سرنوشت منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی اشتغال جوانان درشهرها چه شد؟

سرنوشت منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی اشتغال جوانان درشهرها چه شد؟
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از عملکرد برخی بانک ها در ارائه وام اشتغال انتقاد کرد.

سرنوشت منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی اشتغال جوانان درشهرها چه شد؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از عملکرد برخی بانک ها در ارائه وام اشتغال انتقاد کرد.
سرنوشت منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی اشتغال جوانان درشهرها چه شد؟

ممکن است بپسندید...