نقدینگی ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد

نقدینگی ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد
حجم نقدینگی در پایان آذر ماه امسال با رشد 22 درصدی نسبت به آذر ماه سال گذشته به 1445 هزار و 10 میلیارد تومان رسیده است.

نقدینگی ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد

حجم نقدینگی در پایان آذر ماه امسال با رشد 22 درصدی نسبت به آذر ماه سال گذشته به 1445 هزار و 10 میلیارد تومان رسیده است.
نقدینگی ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد

ممکن است بپسندید...