هشدار نجباء به نظامیان آمریکا/ عراق را ترک نکنید با سلاح اخراج می‌شوید

هشدار نجباء به نظامیان آمریکا/ عراق را ترک نکنید با سلاح اخراج می‌شوید
سخنگوی جنبش نجباء در عراق به آمریکایی‌ها هشدار داد که اگر نظامیان خود را از خاک عراق خارج نکنند با مقابله نظامی مواجه خواهند شد.

هشدار نجباء به نظامیان آمریکا/ عراق را ترک نکنید با سلاح اخراج می‌شوید

سخنگوی جنبش نجباء در عراق به آمریکایی‌ها هشدار داد که اگر نظامیان خود را از خاک عراق خارج نکنند با مقابله نظامی مواجه خواهند شد.
هشدار نجباء به نظامیان آمریکا/ عراق را ترک نکنید با سلاح اخراج می‌شوید

ممکن است بپسندید...