چرا در مدیریت فرهنگی ناموفق هستیم؟

چرا در مدیریت فرهنگی ناموفق هستیم؟
اصلا بنا ندارم موشک را با فرهنگ مقایسه کنم،صحبت در مورد اول نظام فکری و بعد مدیریت است.که در یکی موجب توفیق و در دیگری سبب عقب ماندگی شده است.

چرا در مدیریت فرهنگی ناموفق هستیم؟

اصلا بنا ندارم موشک را با فرهنگ مقایسه کنم،صحبت در مورد اول نظام فکری و بعد مدیریت است.که در یکی موجب توفیق و در دیگری سبب عقب ماندگی شده است.
چرا در مدیریت فرهنگی ناموفق هستیم؟

ممکن است بپسندید...