برخورد با موتور سواران متخلف مطالبه شهروندان است

برخورد با موتور سواران متخلف مطالبه شهروندان است
سخنگوی ناجا گفت: کمتر روزی است که اینجا و آنجا شمار فراوانی از شهروندان از پلیس نخواهند که مانع از استمرار تخلفات عده‌ای از موتور سواران متخلف بشوند.

برخورد با موتور سواران متخلف مطالبه شهروندان است

سخنگوی ناجا گفت: کمتر روزی است که اینجا و آنجا شمار فراوانی از شهروندان از پلیس نخواهند که مانع از استمرار تخلفات عده‌ای از موتور سواران متخلف بشوند.
برخورد با موتور سواران متخلف مطالبه شهروندان است

ممکن است بپسندید...