بیستمین تعطیلی دولت آمریکا چگونه تمام شد؟

بیستمین تعطیلی دولت آمریکا چگونه تمام شد؟
ظرف کمتر از یک ماه، دولت فدرال آمریکا دو بار به دلیل مخالفت‌ها در کنگره با بودجه پیشنهادی تعطیل شد تا نهایتا باز هم قانونگذاران مجبور به تصویب بودجه موقت برای دولت شوند.

بیستمین تعطیلی دولت آمریکا چگونه تمام شد؟

ظرف کمتر از یک ماه، دولت فدرال آمریکا دو بار به دلیل مخالفت‌ها در کنگره با بودجه پیشنهادی تعطیل شد تا نهایتا باز هم قانونگذاران مجبور به تصویب بودجه موقت برای دولت شوند.
بیستمین تعطیلی دولت آمریکا چگونه تمام شد؟

ممکن است بپسندید...