«سامسونگ» اهانت به ورزشکاران ایرانی را جبران کند/پیگیری دادستانی

«سامسونگ» اهانت به ورزشکاران ایرانی را جبران کند/پیگیری دادستانی
دادستان کل کشور گفت: سامسونگ اهانت به ورزشکاران ایرانی را جبران کند چراکه در غیر این صورت با این شرکت در داخل ایران برخورد می‌کنیم.

«سامسونگ» اهانت به ورزشکاران ایرانی را جبران کند/پیگیری دادستانی

دادستان کل کشور گفت: سامسونگ اهانت به ورزشکاران ایرانی را جبران کند چراکه در غیر این صورت با این شرکت در داخل ایران برخورد می‌کنیم.
«سامسونگ» اهانت به ورزشکاران ایرانی را جبران کند/پیگیری دادستانی

ممکن است بپسندید...