«اندیشه مقاومت» تاثیر راهبردی انقلاب اسلامی است

«اندیشه مقاومت» تاثیر راهبردی انقلاب اسلامی است
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: پدیداری و ماندگاری «اندیشه مقاومت» در معادلات منطقه و جهان اسلام یکی از تأثیرات بسیار مهم و راهبردی انقلاب اسلامی است.

«اندیشه مقاومت» تاثیر راهبردی انقلاب اسلامی است

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: پدیداری و ماندگاری «اندیشه مقاومت» در معادلات منطقه و جهان اسلام یکی از تأثیرات بسیار مهم و راهبردی انقلاب اسلامی است.
«اندیشه مقاومت» تاثیر راهبردی انقلاب اسلامی است

ممکن است بپسندید...