راز بقای نظام اسلامی به خاطر مکتب الهی است

راز بقای نظام اسلامی به خاطر مکتب الهی است
عضو شوراي حوزه بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اروميه گفت: راز بقای نظام اسلامی به خاطر مکتب الهی و رهبری روحانی اوست و آنچه امام را برآن داشت تا علیه شاه به مبارزه برخیزد همین مکتب بود.

راز بقای نظام اسلامی به خاطر مکتب الهی است

عضو شوراي حوزه بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اروميه گفت: راز بقای نظام اسلامی به خاطر مکتب الهی و رهبری روحانی اوست و آنچه امام را برآن داشت تا علیه شاه به مبارزه برخیزد همین مکتب بود.
راز بقای نظام اسلامی به خاطر مکتب الهی است

ممکن است بپسندید...