سه سال مسؤل بهره‌برداری مترو در رژیم شاه بودم/ ماجرای برگزاری رفراندوم اولین قانون اساسی/ با ابتکار آیت‌الله خامنه‌ای نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد

سه سال مسؤل بهره‌برداری مترو در رژیم شاه بودم/ ماجرای برگزاری رفراندوم اولین قانون اساسی/ با ابتکار آیت‌الله خامنه‌ای نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: در قانون اساسى اول، اختیارات رئیس جمهور بسیار محدود بود و امور اجرایى در اختیار نخست وزیر بود که موجب نوعى دوگانگى در دولت مى شد و بعد‌ها با تجدید نظر در قانون اساسى و حذف جایگاه نخست وزیرى این مشکل تا حدودى حل شد.

سه سال مسؤل بهره‌برداری مترو در رژیم شاه بودم/ ماجرای برگزاری رفراندوم اولین قانون اساسی/ با ابتکار آیت‌الله خامنه‌ای نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: در قانون اساسى اول، اختیارات رئیس جمهور بسیار محدود بود و امور اجرایى در اختیار نخست وزیر بود که موجب نوعى دوگانگى در دولت مى شد و بعد‌ها با تجدید نظر در قانون اساسى و حذف جایگاه نخست وزیرى این مشکل تا حدودى حل شد.
سه سال مسؤل بهره‌برداری مترو در رژیم شاه بودم/ ماجرای برگزاری رفراندوم اولین قانون اساسی/ با ابتکار آیت‌الله خامنه‌ای نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد

ممکن است بپسندید...