فدراسیون دوومیدانی با مربی آمریکایی حدادی به توافق نهایی رسید+عکس

فدراسیون دوومیدانی با مربی آمریکایی حدادی به توافق نهایی رسید+عکس
کیهانی ضمن بازدید از شرایط اردوی پرتابگر طلایی دیسک آسیا با ویلکینز در خصوص همکاری اش با فدراسیون دو و میدانی ایران به گفت و گو پرداخت.

فدراسیون دوومیدانی با مربی آمریکایی حدادی به توافق نهایی رسید+عکس

کیهانی ضمن بازدید از شرایط اردوی پرتابگر طلایی دیسک آسیا با ویلکینز در خصوص همکاری اش با فدراسیون دو و میدانی ایران به گفت و گو پرداخت.
فدراسیون دوومیدانی با مربی آمریکایی حدادی به توافق نهایی رسید+عکس

ممکن است بپسندید...