کارکرد توریستی و تزیینی فقر و فساد در «مغزهای کوچک زنگ زده»

کارکرد توریستی و تزیینی فقر و فساد در «مغزهای کوچک زنگ زده»
تصویر فقر در این فیلم، کارکرد توریستی و تزیینی دارد و عمق و معنا نمی‌یابد، چون فقر آدم‌های درون فیلم از سوی کارگردان به دنیای داستان تحمیل شده است.

کارکرد توریستی و تزیینی فقر و فساد در «مغزهای کوچک زنگ زده»

تصویر فقر در این فیلم، کارکرد توریستی و تزیینی دارد و عمق و معنا نمی‌یابد، چون فقر آدم‌های درون فیلم از سوی کارگردان به دنیای داستان تحمیل شده است.
کارکرد توریستی و تزیینی فقر و فساد در «مغزهای کوچک زنگ زده»

ممکن است بپسندید...