برافراشتن بزرگترین پرچم ایران در باغ موزه دفاع مقدس

برافراشتن بزرگترین پرچم ایران در باغ موزه دفاع مقدس
بزرگترین پرچم ایران در باغ موزه دفاع مقدس امروز برافراشته شد.

برافراشتن بزرگترین پرچم ایران در باغ موزه دفاع مقدس

بزرگترین پرچم ایران در باغ موزه دفاع مقدس امروز برافراشته شد.
برافراشتن بزرگترین پرچم ایران در باغ موزه دفاع مقدس

ممکن است بپسندید...