جلوی جنگ با لبنان هر طور شده گرفته شود

جلوی جنگ با لبنان هر طور شده گرفته شود
وزیر آموزش رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به خسارت‌هایی که جنگ آینده با لبنان متوجه این رژیم خواهد شد، اعلام کرد: باید جلوی این جنگ گرفته شود.

جلوی جنگ با لبنان هر طور شده گرفته شود

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به خسارت‌هایی که جنگ آینده با لبنان متوجه این رژیم خواهد شد، اعلام کرد: باید جلوی این جنگ گرفته شود.
جلوی جنگ با لبنان هر طور شده گرفته شود

ممکن است بپسندید...