تفکر شهادت طلبی در کشور‌های اسلامی دشمن را عاجز کرده است

تفکر شهادت طلبی در کشور‌های اسلامی دشمن را عاجز کرده است
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دستاورد‌های انقلاب برای نسل جدید باید بازگو شود، گفت: تفکر شهادت طلبی در کشور‌های اسلامی دشمن را عاجز کرده است.

تفکر شهادت طلبی در کشور‌های اسلامی دشمن را عاجز کرده است

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دستاورد‌های انقلاب برای نسل جدید باید بازگو شود، گفت: تفکر شهادت طلبی در کشور‌های اسلامی دشمن را عاجز کرده است.
تفکر شهادت طلبی در کشور‌های اسلامی دشمن را عاجز کرده است

ممکن است بپسندید...