راهکار مجلس برای تکمیل و احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها تعیین شد

راهکار مجلس برای تکمیل و احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی استانداران را موظف کردند برای تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی را به شورای برنامه ریزی استان ارائه کنند.

راهکار مجلس برای تکمیل و احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی استانداران را موظف کردند برای تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی را به شورای برنامه ریزی استان ارائه کنند.
راهکار مجلس برای تکمیل و احداث مجتمع های اداری در شهرستان ها تعیین شد

ممکن است بپسندید...