مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی تا سال آینده تعیین تکلیف می‌شوند/ می‌خواهیم واحد‌های با کیفیت به بخش خصوصی واگذار شوند

مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی تا سال آینده تعیین تکلیف می‌شوند/ می‌خواهیم واحد‌های با کیفیت به بخش خصوصی واگذار شوند
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال تحصیلی ۹۷ – ۹۸ به بخش غیردولتی واگذار شوند و یا منحل شوند البته می‌خواهیم که مراکز تعطیل نشوند و به بخش خصوصی منتقل شوند.

مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی تا سال آینده تعیین تکلیف می‌شوند/ می‌خواهیم واحد‌های با کیفیت به بخش خصوصی واگذار شوند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال تحصیلی ۹۷ – ۹۸ به بخش غیردولتی واگذار شوند و یا منحل شوند البته می‌خواهیم که مراکز تعطیل نشوند و به بخش خصوصی منتقل شوند.
مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی تا سال آینده تعیین تکلیف می‌شوند/ می‌خواهیم واحد‌های با کیفیت به بخش خصوصی واگذار شوند

ممکن است بپسندید...