۸ نشریه در علوم پزشکی خراسان‌شمالی مجوز انتشار گرفتند

۸ نشریه در علوم پزشکی خراسان‌شمالی مجوز انتشار گرفتند
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در سالجاری ۸ نشریه در علوم پزشکی خراسان‌ شمالی مجوز انتشار گرفتند که مورد مربوط به حوزه کارکنان و ۵ مورد نشریه دانشجویی است.

۸ نشریه در علوم پزشکی خراسان‌شمالی مجوز انتشار گرفتند

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در سالجاری ۸ نشریه در علوم پزشکی خراسان‌ شمالی مجوز انتشار گرفتند که مورد مربوط به حوزه کارکنان و ۵ مورد نشریه دانشجویی است.
۸ نشریه در علوم پزشکی خراسان‌شمالی مجوز انتشار گرفتند

ممکن است بپسندید...