آموزش مهارتی باید مطابق با فناوری و تکنولوژی‌های نوظهور تغییر کند

آموزش مهارتی باید مطابق با فناوری و تکنولوژی‌های نوظهور تغییر کند
سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تاکید بر اینکه آموزش مهارتی باید مطابق با فناوری و تکنولوژی‌های نوظهور تغییر کند، گفت: ما استراتژی و برنامه ملی در عرصه آموزش به طور مطلوبی نداریم.

آموزش مهارتی باید مطابق با فناوری و تکنولوژی‌های نوظهور تغییر کند

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تاکید بر اینکه آموزش مهارتی باید مطابق با فناوری و تکنولوژی‌های نوظهور تغییر کند، گفت: ما استراتژی و برنامه ملی در عرصه آموزش به طور مطلوبی نداریم.
آموزش مهارتی باید مطابق با فناوری و تکنولوژی‌های نوظهور تغییر کند

ممکن است بپسندید...